Obilježavanje 1. Mart Dan civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 12.03.2018.godine (srijeda)  sa početkom u 11 sati u prostorijama hotela Zenica održana je svečana sjednica Kantonalnog štaba CZ ZDK povodom Dana civilne zaštite. U uvodnoj riječi Načelnik štaba Džavid Aličić je sve prisutne poselamio i pozdravio, zahvalio im se što su došli da uveličaju svečanost, te pozvao komandanta Kantonalnog štaba Fahrudina Brkića da podnese referat.

Dame i gospodo

Poštovani gosti,

 

Najsrdačnije Vas pozdravljam u svoje ime i u  ime svih članova  Kantonalnog štaba civilne zaštite i zahvlajujem Vam se što ste svojim prisustvom uveličali današnju svečanost u povodu obilježavanja 1. marta Dana civilne zaštite Bosne i Hercegovine i svjetskog Dana civilne zaštite.

 

Od 1990.godine  na inicijativu Međunarodne organizacije za Civilnu zaštitu, ovaj datum slavimo i kao svjetski Dan civilne zaštite. Kao i svake godine i ove ćemo elaborirati aktivnosti u protekloj godini, iznijeti ono što planiramo poduzeti i uraditi u tekućoj godini i ono što je vjerojatno svima nama najdraži dio ove svečanosti jeste dodjela nagrada i priznanja zaslužnim članovima civilne zaštite i naše zajednice, našim istaknutim firmama i organizacijama.

Ove godine Kantonalni štab se odlučio da tema bude: „ Opremanjem , edukacijom i vježbom do  smanjenja rizika i posljedica  od prirodnih i drugih nesreća“.

Prošle godine smo Vam na ovaj dan prezentirali opremu koju smo nabavili za naše strukture zaštite i spašavanja i rekli smo da će težište rada Kantonalnog štaba i kantonalne uprave civilne zaštite u 2017.godini biti obučavanje i opremanje struktura CZ za zaštitu i spašavanje. Nakon godinu dana , možemo sa sigurnošću reći da smo ove godine obučeniji i opremljeniji u odnosu na raniji period, ali moramo još uvjek ulagati u ovu oblast da bismo bili  u potpunosti zadovoljni.

U prošloj godini nastojanja Kantonalnog štaba , Kantonalne uprave CZ i Vlade ZDK jesu bila da se obuče i opreme Kantonalne službe za spašavanje, te ojačaju strukture civilne zaštite lokalnih zajednica i da se kroz opremanje i prevenciju smanji rizik od eventualno novih posljedica od prirodnih nesreća, te da se nastavi saniranje šteta od prirodnih nesreća.

U tom kontekstu je izdvojeno oko 787.000 KM sredstava posebne naknade za prevenciju od poplava i klizišta, pri čemu je prevenirano 10 klizišta , a na 4 riječna korita su izvršene preventivne radnje.

Vlada ZDK je putem Kantonalne uprave CZ u 2017. godini  izdvojila 2.5 miliona budžetskih sredstava, a koja su dodjeljena lokalnim zajednicama  za sanaciju šteta od posljedica prirodne nesreće , za prevenciju klizišta i rječnih korita , te za popravak infrastrukture  koja je devastirana usred prirodnih katastrofa.

Kao što sam i najavio težište u 2017.godini je svakako bilo obučavanje članova Kantonalnog štaba i pripadnika službi za spašavanje.U tom kontekstu je održano nekoliko obuka:

  • U februaru je izvršena obuka operativnog centra (OC) sa temom: „Komandno izviđanje“ na kojoj su se uposlenici OC obučili sa novom sofsticiranom opremom za izviđanje i pretrage,
  • Kantonalna služba za spašavanje na vodi i pod vodom je u saradnji sa Američkom Ambasadom imala obuku spašavanja na vodi uz primjenu novih metoda spašavanja i izvlačenja utopljenika,
  • Također je izvršena obuka i certificiranje 5 novih ronilaca, a koji djeluju u sklopu Kantonalne službe za spašavanje na vodi i pod vodom,
  • U novombru je izvršena obuka uposlenika OC KU CZ ZDK na „termalnoj kameri“ za slučaj pretraživanja terena i ruševina.
  • Kantonalni štab je oragnizirao dvodnevnu obuku za članove štaba, komadante i načelnike općinskih štabova sa ciljem jačanja kapaciteta rukovođenja i komandovanja u stanju proglašenja prirodne i druge nesreće, sadejstvo sa općinskim štabovima, kao i razrada Kantonalnog plana odbrane od poplava.

          U 2017.godini također smo stavili fokus na obuku i edukaciju građana, te je u tom kontekstu Kantonalna uprava CZ uradila pet edukativnih emisija sa temama: klizište, zemljotresi, poplave , požari niskog rastinja i požari dimnjaka.

U prošloj godini  na tri televizijske kuće su emitovane emisije sa ciljem da se građani upoznaju i edukuju šta raditi kod ovih prirodnih nepogoda. Ovaj projekat će se nastaviti  u toku ove i narednih godina, a upravo na ovom slajdu možete vidjeti dio toga.

 Nabavljena je oprema za službu za zaštitu na vodi i pod vodom, za službu za zaštitu sa visina, za općinske službe za zaštitu od požara, kao i oprema za potrebe Kantonalnog štaba i operativnog centra. Jedan dio te opreme je tu ispred vas i imate  priliku da se upoznate sa istom .

Vrijednost opreme sa kojom  smo nivo spremnosti naših službi, kao i službi zaštite i spašavanja u općinama digli na još viši nivo je 401.690 KM.

Kantonalni štab je zajedno sa Vladom pravovremeno djelovao prošle godine u dva slučaja  u našem Kantonu. Na rješavanju klizišta „Malješ“ u općini Kakanj izdvojili smo 70.000 KM, te tako pomogli općini Kakanj u sanaciji klizišta, a na otklanjanju stijenske mase i deblokadi regionalnog puta Bistričak-Teslić angažirana je Kantonalna služba sa spašavanje iz ruševina.Za sanaciju ovog klizišta je izdvojeno i utrošeno  358.000 KM. Ovaj zadatak  Služba za spašavanje iz ruševina je odradila krajnje efikasno i profesionalno i u kratkom roku deblokiran je regionalni put uz dosta kompleksne zahvate, jer je trebalo da se stijene razbijaju miniranjem.

           Kantonalni štab CZ je u prošloj godini je redovno zasjedao i  učestvovao  u donošenju veoma bitnih planskih dokumenata kada je u pitanju zaštita i spašavanje ljudi i imovine u ZDK. Svi članovi štaba su dali maksimalan doprinos u donošenju planskih i programskih dokumenata:

  • Izmjene i dopune Procjene ugroženosti teritorije Zeničko-dobojskog Kantona od prirodnih i drugih nesreća,
  • Izmjene i dopune Uredbe o organizovanju službi spašavanja u ZDK,
  • Program razvoja zaštite i spašavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2022.godina,
  • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom

U 2017.godini posebno smo dali doprinos jačanju Dobrovoljnih

vatrogasnih društava na teritoriji ZDK, pri čemu smo izdvojili 120.000 KM za nabavku tri navalna vatrogasna vozila i 55.000 KM za nabavku ostale vatrogasne opreme. U posljednje dvije godine nabavljeno je 6 navalnih vozila za službe spašavanja od požara u općinama, čime se nivo zaštite i spašavanja od požara digao na veći stepen. Također je za opremu za zaštitu od požara izdvojeno oko 100.000 KM u posljednje dvije godine.

Korodinacija između službi Civilne zaštite općina i Kantona   u 2017.godini je bila na zadovoljavajućem nivou i na tome ne treba stati, već kontinuirano raditi na koordiniranim pripremama i obukama svih općinskih službi sa Kantonalnom upravom i Kantonalnim štabom CZ.

Redovno održavanje sastanaka Direktora KU CZ sa pomoćnicima načelnika/gradonačelnika će pomoći kod rješavanja problema iz ove oblasti u lokalnim zajednicama, pomoći će u boljem organizovanju i uspostavljanju sistema civilne zaštite na cijelom teritoriju Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu će Kantonalni štab imati jasniju sliku stanju i moći će pravovremeno da djeluje po ukazanim potrebama.

U  kontekstu ovogodišnje teme „Opremanjem , edukacijom i vježbom do  smanjenja rizika i posljedica  od prirodnih i drugih nesreća“,

očekujemo od Kantonalne , a i Federalne Uprave CZ da stave na raspolaganje sve svoje resurse kada je u pitanju edukacija članova štabova CZ, članova i povjerenika CZ, članova Službi za spašavanje, općinskih i kantonalnih članova civilne zaštite, kao i svih onih koji u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u kriznim situacijama moraju biti na prvoj liniji i u potpunosti preuzet svoju ulogu spremni i obučeni. Ranije situacije su pokazale da moramo imati spremne i obučene ljude, a ne samo spiskove na papiru na koje se može samo djelimično računati.

Uvaženi prisutni,

Na ovoj svečanosti, danas ćemo pohvaliti i nagraditi istaknute pojedince i kolektive za doprinos u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i ja im svima čestitam. Također koristim priliku da se zahvalim i svima onima  koji nisu ovdje danas među nama, koji su ranije nagrađivani i koji će biti u budućnosti nagrađivani, a koji su dali svoj doprinos u civilnoj zaštiti u svojim sredinama. Zahvaljujem se institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, humanitarnim organizacijama i svima onima koji svoj doprinos na zaštiti i spašavanju daju iz humanih razloga i dobrovoljno.

Zahvaljujem se medijima na dosadašnjoj saradnji i na dobro obavljenom poslu u toku elementarne nepogode kada je u pitanju informisanost građana i očekujem i u budućnosti dobru saradnju na polju informisanja  radi postizanja veće sigurnosti svih građana.

Na kraju svim pripadnicima štabova, povjerenicima i pripadnicima jedinica CZ i službi zaštite i spašavanja u ZE-DO Kantonu, i svim drugim hrabrim i humanim ljudima čestitam 1, mart Svjetski dan civilne zaštite.

 

 

Zenica, 27.02.2017.godine                                

 

                                                                                                  Komandant KŠCZ

Snimi dodatak

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!